COACHING


Vanaf 2024 begeleid en train ik verder als partner bij Samenwerken.nu. Graag nodig ik je uit om ons aanbod te bekijken: www.samenwerken.nu

Vanaf 2024 begeleid en train ik verder als partner bij Samenwerken.nu . Graag nodig ik je uit om ons aanbod te bekijken: www.samenwerken.nu

Partronen

Een afdeling wil stappen zetten in het verbeteren van de samenwerking. Een managementteam zoekt nieuwe manieren om te acteren op uitdagingen waar zij voor staat. Of een leidinggevende wil zijn effectiviteit vergroten door zijn rol in het systeem beter te begrijpen. Als coach geef ik teams en individuen niet alleen inzichten, maar ook handvatten om efficiënter te handelen.

Coaching is soms een vervolg op een analyse- en adviestraject, maar kan ook los daarvan ingezet worden wanneer teams of individuen zich verder willen ontwikkelen. Bij coaching is systeemdenken altijd het uitgangspunt. Daarnaast gebruik ik soms, afhankelijk van de vraag, instrumenten zoals de ‘logische niveaus’ de ‘functionele analyse’, of om de coaching zorgvuldig te richten op het doel van de coachee/het team. Maatwerk is ook hier de regel.

Samen met de coachee of het team kunnen we met behulp van de ‘triadentool’ een soort ‘plattegrond’ van relaties in het team maken. Met die plattegrond kunnen we bespreken wat werkende interventies zouden kunnen zijn om de onderlinge relaties te verbeteren. Ik ben gecertificeerd gebruiker van de tool.

Mijn werkwijze

Na een intakegesprek breng ik, samen met het team of de coachee, de situatie in beeld en stellen we het doel van de coaching vast. We onderzoeken samen hoe de context van invloed is, wat de intenties van betrokkenen kunnen zijn, welk gedrag daaruit voortkomt en hoe dit gedrag anderen beïnvloedt. We kijken samen welke logische stappen teamleden (of de individuele coachee) kunnen zetten om effectief te beïnvloeden en het coachdoel te bereiken.

“In een systeem beïnvloedt iedereen elkaar continu bewust en onbewust.”

We werken stapsgewijs: na elke actie staan we even stil om te het effect ervan te beoordelen. Daarna kijken we wat de volgende logische stap kan zijn. Het doel van deze werkwijze is om een duurzame verandering van gedrag in gang te zetten.

In een coachingstraject werken we altijd vanuit het team of de persoon die gecoacht wordt. We kijken echter ook hoe de context van invloed is en hoe onderlinge relaties tussen betrokkenen zijn.

Praktijkvoorbeelden


Teamcoaching

Een managementteam staat voor een paar uitdagende vraagstukken. Deze managers willen daar op een andere manier naar kijken dan ze gewend zijn. Ze vragen mij daarbij te helpen.

  • Ik begin met een korte uitleg over systeemdenken. Het inzicht dat iedereen in het systeem elkaar continu bewust en onbewust beïnvloedt, is de basis.
  • Diverse thema’s waarmee het management te maken heeft komen langs. We schakelen voortdurend tussen het niveau van het systeem, de context en het individu.
  • We kijken naar overeenkomsten en verschillen als het gaat om het doel van de organisatie, de vakinhoud die daarbij nodig is, het speelveld en de spelregels, de mensen in de organisatie en hun onderlinge betrekkingen. Het managementteam stelt zich nieuwsgierig en kwetsbaar op: men is bereid om te reflecteren op eigen gedrag en er is een steeds grotere basis van vertrouwen.
  • Na afloop van het coachingstraject ziet het managementteam meer mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen te herkennen en is het handelingsrepertoire uitgebreid, zodat ze er passend op kunnen reageren.

Individuele coaching

Een leidinggevende van een organisatie merkt dat ze keer op keer in soortgelijke situaties terechtkomt. Beslissingen die invloed hebben op haar werk, worden telkens weer buiten haar om genomen. Hoe kan ze dit patroon doorbreken en zorgen dat ze wel betrokken wordt?

  • Eerst bepalen we het doel van de coaching en of het systeemdenken daarbij helpt.
  • We bespreken samen het systeem waarin de coachee werkt. We zoeken naar patronen, paradoxen en tekenen het relatienetwerk waar zij onderdeel van uit maakt. We proberen zo te begrijpen waarom het gaat zoals het gaat.
  • We kijken vervolgens welk specifiek gedrag van de coachee ertoe leidt dat zij niet wordt meegenomen in, voor haar belangrijke, beslissingen. Door middel van verschillende praktijkopdrachten testen we welk nieuw gedrag de belemmerende patronen doorbreekt waardoor de coachee weer of meer van invloed kan zijn in haar werk en op haar werkomgeving.
  • Na afloop van het traject heeft de coachee inzichten in effecten van haar eigen gedrag en handvatten voor nieuw gedrag. Hierdoor is ze in het werk als leidinggevende nu veel effectiever.


Deze voorbeelden zijn gebaseerd op casussen uit de praktijk, maar zodanig aangepast dat ze niet herleidbaar zijn naar een specifieke opdracht(gever).